fiskalizacija

FISKALIZACIJA

FISKALNE KASE

FISKALIZACIJA

FISKALNA KASA je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge (prometa) unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04) uređeno je evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača (fiskalna kasa), tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti fiskalne kase, evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka, resetovanje fiskalne kase, stavljanje u promet fiskalne kase, fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase, kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada ovlašćenog servisa.

Lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ova obaveza se ne odnosi na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije,  osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Fiskalizacija

Defiskalizacija traje do 5 dana od podnosenja zahteva

Zamena fiskalnog modula:

Za zamenu fiskalnog modula je potrebno: Poslednje rešenje o fiskalizaciji GPRS Ugovor o kupoprodaji GPRS-a ili servisna knjižica GPRS-a Kasa Servisna knjižica kase

Defiskalizacija

Defiskalizacija traje u proseku 2-3 dana od podnosenja zahteva

FISKALIZACIJA - PROCEDURA

 • registrovali ste vaše preduzeće/agenciju/preduzetničku radnju u APR-u
 • uradili ste pečat
 • otvorili ste poslovni račun u banci
 • prijavili ste se u Poreskoj upravi gde otpočinjete delatnost
 • Kod nas ste odabrali fiskalni uredjaj
 • Dostavljate nam neophodnu dokumentaciju:
  • Fotokopiju Rešenja iz APR-a
  • Fotokopiju PIB-a
  • Fotokopiju Prijave za ulazak u PDV (ukoliko to želite)
  • Za preduzeće: Odluku o početku obavaljanja delatnosti na adresi objekta
  • Fotokopiju lične karte ovlašćenog lica za potpisivanje (osnivač, vlasnik ili direktor)
  • Potpisujete i overavavate dokumenta koja mi generišemo :
  • TELEKOM zahtev za pristup korporativnoj mreži
  • TELEKOM Ugovor
  • Izjavu da niste u PDV-u (ukoliko se tako odlučite)

 

FISKALIZACIJA - TRAJANJE

PROCES FISKALIZACIJE TRAJE (2-3 radna dana)
Preuzimate vaš fiskalizovani fiskalni uredjaj u prostorijama našeg servisa gde ćemo vas obučiti za samostalni rad sa fiskalnim uredjajem kao i sa ostalim obavezama i detaljima vezanim za održavanje u garantnom i postgarantnom roku.

Defiskalizacija

POTREBNI DOKUMENTI

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, a radi preuzimanja podataka iz fiskalne memorije, poreski obveznik dužan je da, u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, obavesti Poresku upravu i ovlašćeni servis o prestanku obavljanja delatnosti. Podatke iz fiskalne memorije preuzima ovlašćeni servis u prisustvu ovlašćenog predstavnika Poreske uprave.

Poreski obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimanju podataka iz fiskalne memorije. Fiskalnu memoriju ovlašćeni servis čuva dok Poreska uprava pisanim putem ne odobri uništavanje, uz prisustvo komisije koju formira ovlašćeni servis i Poreska uprava.

PREDUZEĆA (DOO, AD, I SLIČNO)

 1. Fotokopija rešenja o gašenju pravnog lica izdata od strane Agencije za privredne subjekte (u slučaju gašenja/zatvaranja preduzeća)
 2. Odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta (overena) i fotokopija rešenja iz Agencije za Privredne subjekte o zatvaranju maloprodajnog objekta
 3. Fotokopija potvrde o PDV-u, ako je pravno lice u sistemu PDV-a.
 4. Popunjeni o overeni Zahtevi za Raskid PTT ugovora (u slučaju gašenja pravnog lica), odnosno o Smanjenju PTT linija (u slučaju gašenja maloprodajnog objekta u okviru postojećeg pravnog lica)
 5. Overen zahtev za defiskalizaciju Fiskalne Kase.

STR, SUR, SAMOSTALNE DELATNOSTI

 1. Fotokopija rešenja o prestanku obavljanja delatnosti izdata od strane Agencije za privredne subjekte.
 2. Odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta (overena) i fotokopija rešenja iz Agencije za Privredne subjekte o zatvaranju maloprodajnog objekta
 3. Fotokopija Lične karte vlasnika.
 4. Fotokopija potvrde o PDV-u, ako je pravno lice u sistemu PDV-a.
 5. Popunjeni o overeni Zahtevi za Raskid PTT ugovora (u slučaju gašenja pravnog lica), odnosno o Smanjenju PTT linija (u slučaju gašenja maloprodajnog objekta u okviru postojećeg pravnog lica)
 6. Overen zahtev za defiskalizaciju Fiskalne Kase.

Kada Se Odlučite Za Kupovinu Knjigovodstvenog Programa

Kada Se Odlučite Za Kupovinu Knjigovodstvenog Programa

Kada Se Odlučite Za Kupovinu Knjigovodstvenog Programa

Kupovinom pojedinačnog ili svih programa oslobođeni ste paušala prvih godinu dana!